XBRL Solutions Private Limited

Registered office:
24 – Ka – 1,
Jyoti Nagar, JAIPUR – 302 004.
0141-3263017, 3111777
Fax : 0141-2740924

Corporate office:
403, Royal World,
Sansar Chand Road,
Jaipur – 302001
Ph. - 0141-2370954
CS Manoj Maheshwari :09314504821

CS Sandeep Kumar Jain : 09828050920